ACTIEREGLEMENT “Grimbergen Kras & Win Actie 2023”

 


Algemeen
Deze voorwaarden (hierna genoemd: het ‘Reglement’) zijn van uitsluitend van toepassing op “Grimbergen Kras & Win Actie 2023” (hierna genoemd: de ‘Actie’) van NV Alken-Maes (hierna genoemd: de ‘Aanbieder’) met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3C bus 2 en met ondernemingsnummer 0716.926.901.

 


De Actie heeft als doel het merk Grimbergen te ondersteunen. De Aanbieder promoot te allen tijde een verantwoord alcoholgebruik, en dus ook gedurende de Actie.

 


1.3. De Actie loopt elke dag van 01/11/2023 tem 15/12/2023 (hierna genoemd: de ‘Actieperiode’), onder de hierna vermelde voorwaarden.

 


Voorwaarden voor deelname

2.1. Deelname aan deze Actie staat uitsluitend open voor natuurlijke personen die woonachtig zijn in België en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op datum van het begin van de Actie.

 


2.2. Uitgesloten van deze Actie zijn medewerkers van de Aanbieder, medewerkers van de betrokken agentschappen, alle medewerkers in deelnemende horecazaken en tevens personen die door de Aanbieder verdacht worden van fraude.

 


2.3. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van het onderhavige Reglement en gaat de deelnemer onherroepelijk akkoord met alle beslissingen die de Aanbieder met betrekking tot deze Actie neemt. De Aanbieder heeft te allen tijde het recht de correcte naleving van het Reglement te controleren. Dit Reglement kan worden geraadpleegd op www.grimbergen.com.

 


2.4. De Aanbieder behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren omwille van ethische, commerciële, praktische of andere redenen. Tegen deze beslissing staat geen verhaal open.

 


Speelwijze en vaststelling winnaar

Om geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de volgende procedure doorlopen:

 


Tijdens de Actieperiode ontvangt de deelnemer in een deelnemende horecazaak een krasformulier bij aankoop van 2x Grimbergen in één enkele bestelling;
De deelnemer moet vervolgens een correct antwoord geven op de vraag: “In welk jaar ontstond de abdij van Grimbergen?”. De deelnemer krast de laag weg van het antwoord dat volgens hem/haar correct is. Bij een correct antwoord verschijnt er een lachende smiley en wint de deelnemer één van de hierna vermelde prijzen;
De uitbater of een medewerker van de deelnemende horecazaak overhandigt de prijs meteen aan de deelnemer, uitgezonderd de prijs ‘Belevingsweekend voor twee’. De deelnemer die de prijs “Beleef Weekend voor Twee” afkrast, mag de unieke code die op de afgekraste laag staat doorsturen naar grimbergen@alken-maes.com. Nadien neemt het Grimbergen team contact op met de winnaar om verder alles in orde te brengen.

 


Enkel winnende krasformulieren met 1 ongekraste zone zijn geldig.

 

Prijzen

4.1. Er zijn tijdens de Actieperiode volgende prijzen te winnen:

                - een Grimbergen-nekverwarmer;

                - een belevingsweekend voor twee

               

4.2. De prijzen worden niet overgedragen, geruild of verplaatst en worden in geen geval in contanten uitbetaald. Prijzen worden niet vervangen in geval van verlies. De Aanbieder behoudt zicht het recht voor om de te winnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke aard.

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor enige andere prijs. De prijs is tevens ondeelbaar en kan enkel maar worden aanvaard, zoals deze wordt toegekend.

 


4.3. De winnaar is verantwoordelijk voor de aanwending van de prijs, en ontslaat de Aanbieder van elke verantwoordelijkheid in deze.

 


4.4. De Aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij vals spelen of die op enige (andere) wijze dit Reglement schenden, van deelname uit te sluiten.

 


4.5. De prijzen die aan het einde van de Actie niet gewonnen worden, blijven eigendom van de Aanbieder.

 


Auteurs- en portretrechten foto’s

5.1. De deelnemer verklaart uitdrukkelijk zijn toestemming te geven tot gebruik in de breedste zin van alle portretrechten die ontstaan bij het nemen van een eventuele foto als winnaar en maakt zich sterk dat enige andere personen die afgebeeld zouden staan op de betreffende foto eveneens een dergelijke toestemming zullen verlenen. De toestemming geldt voor de uitzending op audiovisueel materiaal en voor de publicatie in magazines en dagbladen of ander drukwerk van foto’s die worden gebruikt voor dezelfde communicatiecampagne. Ze geldt ook voor het gebruik op websites.

 


De deelnemer verklaart hierbij geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor deze toestemming of voor het gebruik van beelden of foto’s.

 


De deelnemer verklaart eveneens de auteur te zijn van een eventueel genomen foto (tenzij dit uitdrukkelijk georganiseerd wordt door de Aanbieder) en verleent de Aanbieder het recht om deze foto te gebruiken voor commerciële doeleinden in de breedste zin, zoals de uitzending op audiovisueel materiaal en voor de publicatie in magazines en dagbladen of ander drukwerk van foto’s die worden gebruikt voor dezelfde communicatiecampagne, alsook voor het gebruik op websites. Hij verleent eveneens een recht om deze foto te publiceren en reproduceren naar goeddunken van de Aanbieder, waarbij hij verklaart dat het ontvangen van de prijs een voldoende compensatie is voor de publicatie en reproductie van deze foto.

 

Privacy Notice

6.1. De Aanbieder is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die eventueel worden verzameld teneinde deelname aan de Actie mogelijk te maken.

 


De persoonsgegevens van alle deelnemers worden verwerkt overeenkomstig de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (EU) 2016/679).

Indien de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, kan de Aanbieder de verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.

 


De gegevens kunnen enkel worden verwerkt door de Aanbieder, de websitebeheerder, het marketingbureau dat de Actie mede organiseert of een verwante vennootschap van de Aanbieder binnen de Alken-Maes of Heinekengroep. Tenzij de Aanbieder daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de gegevens niet doorgegeven aan andere partijen.

 


De persoonsgegevens zullen door de Aanbieder definitief worden verwijderd na 1 jaar.

 


Deelnemers hebben steeds recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige schrapping van hun persoonsgegevens.

Deelnemers hebben eveneens het recht om hun toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen (een bepaalde vorm van) verwerking, een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of om hun gegevens volledig over te laten dragen aan een derde.

 


Hiervoor kunnen deelnemers contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van de Aanbieder, via het e-mailadres  privacy@alken-maes.com.

 


Aansprakelijkheid

7.1. De Aanbieder is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en fouten van/in of met betrekking tot het internet of de in dit Reglement genoemde internetsites, software, hardware alsmede eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de antwoorden of persoonlijke gegevens.  De Aanbieder sluit terzake iedere aansprakelijkheid volledig uit.

 


7.2. De Aanbieder, en de door hem ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.

 


7.3. De Aanbieder is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de Actie te stoppen, om welke reden ook, en al dan niet ingevolge overmacht. De Aanbieder wijst alle verantwoordelijkheid af ingeval van wijziging of stopzetting van de Actie.

 


7.4. De Aanbieder is in geen enkele mate verantwoordelijk voor de beslissingen, daden of weigeringen van derde partijen die in het kader van deze Actie tussenkomen bij de deelnemers.

 


7.5 De Aanbieder is in geen geval verantwoordelijk voor schade, diefstal, lichamelijke letsels, ongevallen of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zouden zijn van deelname aan de Actie en/of het winnen van een prijs. De deelnemer staat in voor de eigen (voldoende) verzekering.

 

Slotbepalingen

8.1. Dit Reglement wordt gepubliceerd op www.grimbergen.com. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

 


8.2. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

 


8.3. Op deze Actie is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen territoriaal bevoegd.

 


8.4. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen per mail doorgestuurd worden naar info@alken-maes.com. Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent deze Actie, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het Reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar het adres van de Aanbieder.