Privacybeleid

De Carlsberg Group begrijpt dat de veiligheid van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk is en verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen.

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, wij, ons, onze) uw persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen de onderneming heeft genomen om uw gegevens te beschermen en veilig te houden.

Dit privacybeleid is op u van toepassing als u goederen van ons koopt, diensten van ons ontvangt, deelneemt aan onze evenementen of promoties of anderszins met ons communiceert, onder meer door een van onze websites te gebruiken of door met ons te communiceren via sociale media.

Neemt u even de tijd om dit beleid in detail door te nemen (samen met ons cookiebeleid, de gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar verwezen wordt) als u een van onze websites gebruikt. Indien u een bestaande klant bent, zijn verdere details over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, mogelijk uiteengezet in uw contract met ons. Wanneer wij persoonsgegevens van u verzamelen, kunnen wij u ook op de hoogte brengen van de manieren waarop wij gebruik wensen te maken van uw persoonsgegevens en u de mogelijkheid bieden om bepaalde vormen van gebruik toe te staan of te weigeren.

Dit privacybeleid legt onze privacypraktijken uit en omvat de volgende onderdelen:

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij
2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens
3. Hoe gebruiken wij cookies
4. Uw gebruik van chatrooms, prikborden en andere interactieve fora
5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens
6. Uw rechten en contactgegevens
7. Updates van dit beleid1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wij zullen sommige of alle van de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:


Informatie over u, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, accounts op sociale media, geslacht, geboortedatum of foto, of gegevens over uw werkgever en functie.

 • Informatie die wij verzamelen over uw deelname aan onze promoties, wedstrijden of deelname aan onze evenementen, informatie die u verstrekt in aanvraagformulieren, opnames die u of wij hebben gemaakt, gegevens van uw gasten in verband met promoties en wedstrijden waaraan u hebt deelgenomen of die u hebt gewonnen, of andere informatie in verband met uw deelname aan evenementen, met inbegrip van eventuele dieetvoorschriften en toegangsassistentievereisten

 • Informatie over uw interesses [details over eventuele hobby's of activiteiten], [details over uw persoonlijke interesses] of [OVERIGE INFORMATIE]

 • Gegevens over uw marketing- en communicatievoorkeuren en informatie die wij verzamelen om ons te helpen bepalen welke producten en diensten voor u interessant kunnen zijn

 • Informatie over uw gebruik van onze chatrooms, prikborden, sociale-mediapagina's of andere interactieve fora, met inbegrip van opmerkingen, foto's, video's of andere informatie die u online plaatst

 • Enquêtegegevens, zoals antwoorden op marktonderzoeken die wij uitvoeren

 • Onze correspondentie met u, met inbegrip van eventuele feedback, klachten en opmerkingen die u overbrengt via telefoon, e-mail of sociale media, of verslagen van online, papieren of persoonlijke correspondentie en interactie tussen ons. Indien u telefonisch met ons contact opneemt, verzamelen wij gegevens over het telefoonnummer dat werd gebruikt om ons te bellen, en alle informatie die via een gespreksopname werd verzameld

 • Technische informatie, waaronder het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, of uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, browserplug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform

 • Informatie over uw bezoek aan onze websites, waaronder de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en vanop onze websites (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, pagina's die u hebt bezocht, responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouseovers), en methoden die zijn gebruikt om onze pagina te verlaten

BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Veel van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, verzamelen wij rechtstreeks van u of uw interacties met ons, onze websites of sociale- mediasites. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen van andere bronnen, waaronder zakenpartners, onderaannemers in technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, aanbieders van analyses, aanbieders van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus, fraudebestrijdingsdatabanken en andere databanken van derden, waaronder sanctielijsten, en bedrijfsinformatie- en onderzoeksinstrumenten.

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming worden bepaalde categorieën persoonsgegevens als bijzonder gevoelig beschouwd, waardoor ze extra bescherming vereisen. Deze categorieën omvatten informatie over gezondheid, ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, en genetische en biometrische gegevens. Ook informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten wordt op grond van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming als gevoelig beschouwd.


In beperkte omstandigheden zullen wij dergelijke gevoelige persoonsgegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld wanneer wij verzoeken om speciale medische bijstand of toegangsassistentie behandelen, of uw specifieke dieetwensen in verband met uw aanwezigheid op een evenement waaruit uw religieuze overtuigingen kunnen blijken, bv. halal- of koosjere maaltijdkeuzes, of wanneer wij bepaalde achtergrondcontroles op u uitvoeren, waarbij informatie over eerdere strafrechtelijke veroordelingen kan worden vrijgegeven. Wij behandelen deze gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, onder meer zoals verder wordt beschreven in de rubriek ‘Wat doen wij met uw persoonsgegevens’ hieronder.

2. Wat doen wij met uw persoonsgegevens

Krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming moeten wij een rechtsgrondslag of ‘grond’ vaststellen voor ons gebruik van uw persoonsgegevens en u daarover informeren. Voor elk hieronder aangehaald gebruik vermelden wij het doel waarvoor wij het gebruiken en bekendmaken, en de grond waarop wij ons baseren als basis voor dit gebruik. Verderop in dit document vindt u een toelichting op elk van de gronden.


Afhankelijk van hoe u met Carlsberg communiceert, zullen wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om producten en diensten te leveren en te beheren die u hebt aangevraagd. Om onze verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten gesloten tussen u en ons, inclusief om de levering te regelen, om bestellingen uit te voeren of te annuleren, om u de informatie, producten en diensten te leveren die u bij ons aanvraagt, en om u te informeren over wijzigingen aan onze producten en diensten.

  Rechtsgrondslagen: uitvoering van het contract, legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en u producten en diensten te leveren of om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze producten en diensten)
 • Om doeltreffend met u te communiceren. Om te reageren op uw vragen, opmerkingen, klachten of andere mededelingen, met inbegrip van alle vragen in verband met onze producten.

  Rechtsgrondslagen: legitieme belangen (zodat wij met u kunnen corresponderen en u producten en diensten kunnen leveren), wettelijke claims

 • Om activiteiten te monitoren en onze correspondentie met u vast te leggen. Om onze communicatie met u te monitoren, onder meer om de kwaliteit van onze dienstverlening en de naleving van procedures te waarborgen, en voor opleidingsdoeleinden.
  Rechtsgrondslagen: legitieme belangen (om de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen)


 • Om u marketingmateriaal te verstrekken. Om u per post, e-mail, telefoon, sms of online of via sociale media informatie te verstrekken over producten en diensten die wij aanbieden, wanneer die producten of diensten vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u reeds informatie hebt ingewonnen, of wanneer u ermee hebt ingestemd om voor die doeleinden te worden gecontacteerd. Wij kunnen uw informatie ook gebruiken voor de marketing van producten en diensten van geselecteerde zakenpartners. Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij voor deze vormen van marketing uw toestemming vragen op het moment dat wij uw gegevens verzamelen. Wij bieden u de mogelijkheid om u uit te schrijven of af te zien van verdere communicatie bij elke elektronische marketingboodschap die u wordt toegezonden. Of u kunt zich op elk moment uitschrijven door contact met ons op te nemen via de gegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder.
  Rechtsgrondslagen: toestemming, rechtmatige belangen (om u op de hoogte te houden van nieuws in verband met onze producten en diensten)

 • Om onze klanten te begrijpen en om onze producten en diensten te ontwikkelen en aan te passen. Wij kunnen de persoonsgegevens analyseren die wij in ons bezit hebben om de doeltreffendheid van de reclame die wij aan u en anderen aanbieden te meten of om er een beter inzicht in te krijgen, en om u relevante reclame aan te bieden. Wij kunnen geaggregeerde informatie rapporteren aan onze adverteerders, en suggesties en aanbevelingen doen aan u, onze klanten en gebruikers van onze websites over producten of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Rechtsgrondslagen: legitieme belangen (om de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen, ons in staat te stellen onze producten en diensten te verbeteren, en u de inhoud en diensten op onze websites te leveren)

 • Om onze promoties en wedstrijden uit te voeren. Wanneer u deelneemt aan promoties en wedstrijden, om dergelijke promoties en wedstrijden uit te voeren, inclusief om u te laten weten of u gewonnen hebt. Als u een prijs wint, kunnen wij, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving, uw persoonlijke gegevens en die van uw gasten beschikbaar stellen op onze websites en sociale-mediapagina's en in persberichten. Wij kunnen deze gegevens ook ter beschikking stellen van derden die deze informatie nodig hebben voor het uitreiken van prijzen.

  Rechtsgrondslagen: wettelijke verplichtingen, uitvoering van contracten, legitieme belangen (om onze promoties en evenementen succesvol te laten verlopen)


 • Om onze evenementen te organiseren. Als u een evenement bijwoont dat door ons wordt georganiseerd of ondersteund, kunnen wij uw persoonsgegevens, met inbegrip van specifieke dieetvoorschriften, gezondheidsinformatie en toegangsassistentie, gebruiken voor de organisatie van het evenement.

  Rechtsgrondslagen: gerechtvaardigde belangen (om ons in staat te stellen onze evenementen te organiseren, en om tegemoet te komen aan uw specifieke voorkeuren en vereisten tijdens onze evenementen), uitdrukkelijke toestemming (indien vereist)


 • In verband met fraudepreventie kunnen wij en andere organisaties toegang krijgen tot bepaalde informatie en deze gebruiken om fraude te voorkomen, zoals de toepasselijke wet- en regelgeving en de beste praktijken op dat gegeven ogenblik vereisen. Indien onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen de gegevens worden doorgegeven aan fraudepreventiebureaus en andere organisaties, en door ons of hen worden geregistreerd.

  Rechtsgrondslagen: wettelijke verplichtingen, legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat u binnen ons aanvaardbare risicoprofiel valt en om te helpen bij de preventie van misdaad en fraude), zwaarwegend algemeen belang


 • Om bepaalde controles op u uit te voeren, zoals KYC(Ken uw kant)- en kredietcontroles. Als u een klant of potentiële klant bent, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om bepaalde controles met betrekking tot u (en of uw bedrijf) uit te voeren. In verband hiermee kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten, waaronder kredietinformatiebureaus, overheidsinstanties en fraudebestrijdingsbureaus. Wetshandhavingsinstanties kunnen toegang krijgen tot deze informatie en deze benutten. Wij, en andere organisaties die toegang hebben tot door dergelijke instanties geregistreerde informatie en deze gebruiken, kunnen dit doen vanuit andere landen dan het land waar u gevestigd bent.

  Rechtsgrondslagen: wettelijke verplichting, juridische claims, zwaarwegend algemeen belang, legitieme belangen (helpen bij de preventie van misdaad en fraude)


 • Om onze websites te verbeteren en te beheren, en om ervoor te zorgen dat de inhoud relevant is. Om ervoor te zorgen dat alleen volwassenen van de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie onze websites bekijken en er interactie mee hebben; om onze websites te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de voor u en uw computer meest efficiënte manier wordt gepresenteerd; om onze websites te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse (inclusief analyse van verkeersgegevens), testen, en onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden; om u in staat te stellen deel te nemen aan/zich te registreren voor interactieve functies van onze service; als onderdeel van onze inspanningen om onze websites veilig te houden; om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op de voor u en uw apparaat meest efficiënte manier wordt gepresenteerd, wat kan inhouden dat uw gegevens worden doorgegeven aan zakelijke partners, serviceproviders en aanbieders van analyses en zoekmachines.

  Rechtsgrondslagen: legitieme belangen (om ons in staat te stellen onze websites te beheren en u te voorzien van de inhoud en diensten op onze websites), wettelijke verplichting


 • Om onze onderneming te reorganiseren of wijzigingen aan te brengen. In het geval dat wij: (i) in onderhandeling zijn over de verkoop van ons bedrijf of een deel daarvan aan een derde partij; (ii) verkocht worden aan een derde partij; of (iii) een reorganisatie ondergaan, kan het nodig zijn dat wij sommige of al uw persoonsgegevens aan de betreffende derde partij (of haar adviseurs) doorgeven als onderdeel van een due diligence-proces voor de analyse van een voorgestelde verkoop of reorganisatie. Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens na de verkoop of reorganisatie moeten doorgeven aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij, zodat zij deze kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden als uiteengezet in dit privacybeleid.

  Rechtsgrondslagen: rechtmatige belangen (om ons in staat te stellen onze activiteiten te wijzigen), wettelijke verplichting


 • Om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire vereisten, wat kan inhouden dat wij uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden, met inbegrip van verzekeraars, de gerechtelijke diensten en/of regelgevende of rechtshandhavende instanties in verband met navraag, procedures of onderzoek door dergelijke partijen waar ook ter wereld of wanneer wij daartoe verplicht zijn.

  Rechtsgrondslagen: wettelijke verplichtingen, rechtsvorderingen, legitieme belangen (om samen te werken met wetshandhavings- en regelgevingsinstanties)

Als u vragen hebt over de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder.

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS
Naast de hierboven genoemde derden kunnen wij uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan een lid van onze groep, m.a.w. onze dochterondernemingen, ons moederbedrijf en zijn dochterondernemingen, die deze gegevens kunnen gebruiken voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden. Wij zullen uw persoonsgegevens ook delen met externe dienstverleners (zoals leveranciers van marketing-, IT- of administratieve diensten) die deze namens ons kunnen verwerken voor een van de hierboven vermelde doeleinden.


Wij verstrekken geen informatie over identificeerbare personen aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen wel samengestelde informatie over onze gebruikers verstrekken (wij kunnen hen bijvoorbeeld meedelen dat 500 mannen onder de 30 jaar op een bepaalde dag op hun advertentie hebben geklikt). Wij kunnen dergelijke samengestelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen op een bepaalde locatie). Wij kunnen gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om aan de wensen van onze adverteerders te voldoen, door hun advertentie aan dat doelpubliek te tonen.

3. Hoe gebruiken wij cookies

Onze websites gebruiken cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Ze helpen ons u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze websites surft en zorgen ervoor dat de inhoud relevant voor u is. Om meer te weten te komen over hoe wij cookies gebruiken, zie ons Cookiesbeleid.

4. Uw gebruik van chatrooms, prikborden en andere interactieve fora

Wij bieden chatrooms, berichten- of bulletinborden, of interactieve zones aan waar bezoekers opmerkingen of informatie kunnen plaatsen voor het plezier van onze bezoekers. Als u deelneemt aan een chatroom, berichten- of bulletinbord, of een andere interactieve zone waar persoonsgegevens op onze websites kunnen worden geplaatst, dient u niet alleen dit privacybeleid te lezen, maar dient u ook de regels van onze chatroom na te gaan voordat u eraan deelneemt, aangezien u hieraan gebonden bent. Zoals u weet, is alles wat u online plaatst zichtbaar voor de hele wereld. Wij doen geen verklaringen en nemen geen verplichtingen op ons met betrekking tot informatie die u vrijwillig plaatst.


5. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op een bestemming in Europa. Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat binnen Europa voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dit personeel kan zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens of het verlenen van ondersteunende diensten.


HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
De persoonsgegevens die wij over u bewaren, worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan en worden slechts zo lang bewaard als nodig is om u de gevraagde producten, diensten of informatie te verstrekken, of voor enig ander doeleind dat hierboven onder het kopje ‘Wat doen wij met de informatie’ is uiteengezet.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld bepaalde transactiegegevens en correspondentie bewaren totdat de termijn voor vorderingen die voortvloeien uit de transactie is verstreken, of om te voldoen aan wettelijke vereisten inzake het bewaren van dergelijke gegevens.


OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE BUITEN DE EER
Wanneer wij persoonsgegevens van binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) naar buiten de EER overdragen, kunnen wij worden verplicht specifieke aanvullende maatregelen te nemen om de desbetreffende persoonsgegevens te beschermen. Bepaalde landen buiten de EER zijn door de Europese Commissie erkend als landen die inzake gegevensbescherming in wezen een gelijkwaardige bescherming bieden als de EER-wetgeving. Daarom zijn geen aanvullende garanties vereist voor de uitvoer van persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden. In landen die deze goedkeuringen niet hebben gekregen, zullen wij passende waarborgen gebruiken om te voorkomen dat persoonsgegevens worden overgedragen, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften die door de toepasselijke wettelijke voorschriften zijn toegestaan.

Neem contact met ons op via de gegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder, indien u een kopie wenst te zien van de specifieke waarborgen die worden toegepast op de uitvoer van uw persoonsgegevens.

WAT DOEN WIJ OM UW PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN?
Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.
Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze websites worden verzonden, niet garanderen - elke verzending gebeurt op eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR ANDERE SITES?
Onze websites en sociale-mediapagina’s kunnen af en toe links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, filialen en andere derde partijen. Indien u een link volgt naar één van deze websites, gelieve er dan rekening mee te houden dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

6. Uw rechten en contactgegevens

MARKETING
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk (voordat wij uw gegevens verzamelen) informeren of uw toestemming vragen indien wij uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of indien wij uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij willen verstrekken. U kunt uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen, uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de gegevensformulieren die wij gebruiken of door te klikken op ‘uitschrijven’ onderaan de e-mails die wij u voor marketingdoeleinden sturen. U kunt dit recht ook te allen tijde uitoefenen door het formulier in te vullen dat u op deze pagina vindt [https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/].

BIJWERKEN VAN INFORMATIE
Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat zijn. Om ons hierbij te helpen, dient u ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de rubriek ‘Contact’ hieronder.

UW RECHTEN
Als u tijdens uw interacties met ons in de EER gevestigd bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om van ons te eisen dat wij:

 • u meer details geven over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken;

 • u een kopie bezorgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren;

 • onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, aanvullen;

 • persoonsgegevens wissen waarvoor wij niet langer redenen hebben om ze te verwerken; en

 • beperken hoe wij uw persoonsgegevens verwerken terwijl wij een door u ingediend verzoek behandelen.

Bovendien heeft u, onder bepaalde voorwaarden, het recht om:

 • wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, de toestemming in te trekken;

 • ons te vragen de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die wij nog over u hebben, elektronisch aan een derde door te geven;

 • bezwaar te maken tegen elke verwerking van persoonsgegevens die wij op grond van ‘legitieme’ of ‘openbare belangen’ verwerken, tenzij onze redenen voor de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; en

 • te allen tijde bezwaar te maken tegen direct marketing (met inbegrip van profilering voor dergelijke doeleinden).
  Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde vrijstellingen om het algemeen belang (bv. de voorkoming of opsporing van misdrijven) en onze belangen (bv. het behoud van geheimhoudingsrecht) te vrijwaren, en zijn mogelijk niet allemaal van toepassing in het land waar u gevestigd bent.
  Indien u over deze rechten beschikt, kunt u ze uitoefenen door het formulier op deze pagina in te vullen [https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/].
  Indien u niet tevreden bent met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of onze reactie op de uitoefening van deze rechten, kunt u een klacht indienen bij privacy@carlsberg.com.


  CONTACT
  U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen, opmerkingen en verzoeken over dit privacybeleid via privacy@carlsberg.com.

7. Updates van dit beleid

Alle wijzigingen die wij in dit privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen in dit privacybeleid zijn.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

Rechtsgrondslagen voor het gebruik van persoonsgegevens

Dit zijn de belangrijkste rechtsgronden die ons gebruik van uw persoonsgegevens rechtvaardigen:

Toestemming: wanneer u hebt ingestemd met ons gebruik van uw informatie (u zult een toestemmingsformulier hebben ontvangen met betrekking tot dergelijk gebruik [en kunt uw toestemming intrekken op de in dit privacybeleid vermelde wijze OF [voeg middel in om toestemming in te trekken]]).

Uitvoering van een contract: wanneer uw informatie nodig is om ons contract met u aan te gaan of uit te voeren.

Wettelijke verplichting: wanneer wij uw informatie moeten gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Legitieme belangen: wanneer wij uw informatie gebruiken om een legitiem belang te behartigen en onze redenen om uw informatie te gebruiken zwaarder wegen dan de eventuele nadelige gevolgen voor uw gegevensbeschermingsrechten.

Dit zijn de belangrijkste rechtsgrondslagen die wij gewoonlijk gebruiken om ons gebruik van speciale categorieën van persoonsgegevens en gegevens over strafrechtelijke veroordelingen te rechtvaardigen:

Juridische claims: wanneer uw informatie voor ons noodzakelijk is om een claim tegen u, ons of een derde in te stellen, te verdedigen, te vervolgen of in te dienen.
Zwaarwegend algemeen belang: de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van EU- of lokale wetgeving.


Uitdrukkelijke toestemming: u hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens voor een of meer welbepaalde doeleinden. Het staat u vrij uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Contact’ van de bovenstaande kennisgeving. Als u dat doet, kan het zijn dat wij onze producten of diensten waarvoor het gebruik van dergelijke gegevens vereist is, niet kunnen leveren.